logo
 
 
Obrazek

Obrazek
Zarządzanie

Zarządzanie nieruchomościami polega na podejmowaniu lub wskazywaniu decyzji strategicznych dotyczących nieruchomości.
Podstawowym obowiązkiem każdego zarządcy jest utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, a także realizacja celów właściciela, którym jest m.in. podnoszenie wartości nieruchomości, maksymalizacja dochodów, zadowolenie użytkowników. Zatem rolą zarządcy jest aktywne zarządzanie majątkiem właściciela ulokowanym w nieruchomości. Ta wielka odpowiedzialność wymaga znajomości i stosowania przepisów, norm prawnych i społecznych, które weryfikowane są podczas zdobywania licencji zarządcy.

W ramach zarządzania oferujemy pakiet usług obejmujący:

 • wykonywanie w imieniu właściciela praw rzeczowych w stosunku do zarządzanej nieruchomości (w granicach umocowania)
 • sporządzanie rocznych planów gospodarczych dla nieruchomości i analiza ich realizacji
 • przygotowanie planu zarządzania nieruchomością i jego realizacja
 • organizowanie zebrań właścicieli i realizacja podjętych uchwał
 • analizowanie i kontrola wymagań finansowych nieruchomości oraz rekomendowanie właścicielowi potencjalnych źródeł funduszy
 • monitorowanie przestrzegania zasad prowadzenia księgowości
 • przygotowanie planów marketingowych w celu przyciągnięcia do nieruchomości potencjalnych najemców lub nabywców
 • odpowiedzialność za funkcjonowanie nieruchomości zgodnie z przepisami prawa i ochrony środowiska
 • określanie i analizowanie alternatywnych sposobów wykorzystania nieruchomości, wdrażanie planu zmiany wykorzystania nieruchomości
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych dla wspólnot zgodnie z wymogami ustaw o rachunkowości, własności lokali i podatku dochodowego od osób prawnych VAT
 • analizowanie przychodów i kosztów
 • sporządzanie bilansu rocznego
 • sporządzanie zestawienia rocznego należności i zobowiązań
 • rozliczanie z zużycia mediów
 • prowadzenie rachunku bankowego dla wspólnot
 • prowadzenie rozliczenia zaliczek i funduszu remontowego
 • zapewnienie dla nieruchomosci dostaw energii cieplnej wody,gazu,odprowadzanie ścieków i wywozu śmieci
 • zapewnienie usług związanych z utrzymaniem czystości nieruchomości
 • zapewnienie konserwacji bieżącej budynków, budowli i obiektów małej architektury
 • zapewnienie usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych
 • sporządzanie umów z dostawcami mediów, wykonawcami robót budowlanych i innymi wykonawcami usług i nadzór nad ich realizacją
 • przygotowanie dokumentacji związanej z procesami inwestycyjnymi i remontowymi zgodnymi z przepisami Prawo Budowlane
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obiektami tj. Książki obiektu
 • przechowywanie i aktualizacja dokumentacji technicznej
 • dokonywanie przeglądów okresowych budynków i budowli zgodnie z ustawą Prawo Budowlane

W procesie zarządzania opieramy się o najnowsze narzędzia wspomagające i analizujące bieżący stan nieruchomości. Szczegółowe działania określamy w oparciu o cele właściciela i razem ustalamy strategię działania wobec nieruchomości.

Tel.:
602 129 377 - tel. kom.
Adres:
ul. Curie-Skłodowskiej 28
86-300 Grudziadz

© Biuro Zarządzania Nieruchomościami
    Mirosław Kaczerewski
    
 
Twoje-Miasto
© Twoje-Miasto Sp. z o.o.