logo
 
 
Obrazek

Obrazek
Obsluga Techniczna

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddane okresowej kontroli, co najmniej raz w roku i raz na pięć lat w celu sprawdzenia ich stanu technicznego.

W rozdz. 6 ustawy Prawo budowlane „Utrzymanie obiektów budowlanych” nałożono na właścicieli (zarządców) obowiązek:

 • Użytkowania obiektów zgodnie z przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz utrzymywaniem ich w należytym stanie technicznym i estetycznym (art.61)
 • Wykonywania okresowych kontroli polegających na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności (art.62)
 • Usunięcia uszkodzeń i uzupełnienia braków w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub środowiska, w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym, zatrucie gazem itp. (art.70)

Okresowe kontrole obiektów budowlanych stanowią istotną część działalności eksploatacyjnej.

Oferujemy Państwu wykonywanie kontroli przez osoby uprawnione posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe w zakresie:

 • kontrole budowlane (roczne i pięcioletnie)
 • kontrole gazowe (roczne)
 • kontrole kominiarskie (roczne)
 • kontrole elektryczne (pięcioletnie)

Przeglądy (kontrole) roczne obejmują sprawdzenie stanu sprawności elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania.
Budowlane przeglądy (kontrole) roczne obejmują sprawdzenie sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego (branża budowlana, sanitarna, elektryczna), ocenę estetyki obiektu i otoczenia.
Kontrole instalacji gazowej obejmują sprawdzenie jej szczelności i doszczelnienie jej ewentualnych przecieków
Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej obejmuje sprawdzenie stanu sprawności, połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności, izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
Dokonujemy również przeglądów obiektów małej architektury w tym wyposażenia placów zabaw.
Kolejnym produktem, który możemy zaoferować w ramach pakietu usług jest:

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książek obiektu budowlanego zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane
 • archiwizowanie dokumentacji technicznej

Zajmujemy się również przygotowaniem dokumentów związanych z procesem inwestycyjnym i remontowym. W ramach tego pakietu oferujemy:

 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji technicznej i projektowej, kosztorysów, uzyskania stosownych pozwoleń i uzgodnień wynikających z ustawy Prawo budowlane
 • organizujemy i nadzorujemy proces realizacji i rozliczenia robót

W ramach obsługi technicznej możemy zapewnić usługi konserwacyjne z pogotowiem awaryjnym zapewniające sprawność funkcjonowania infrastruktury technicznej i utrzymania substancji budowlanej. Firma nasza oferuje również pakiet usług związanych ze sprzątaniem obiektów i utrzymaniem terenów zielonych. Zakres tych usług zależy Państwa indywidualnych preferencji.

W przypadku obsługi konserwacyjnej i usług porządkowych stosujemy formę outsourcingu, reprezentując Państwa w negocjacjach z dostawcami usług łącznie z przygotowaniem umowy i obsługą prawną, zabezpieczając w pełni interesy naszych klientów.

Tel.:
602 129 377 - tel. kom.
Adres:
ul. Curie-Skłodowskiej 28
86-300 Grudziadz

© Biuro Zarządzania Nieruchomościami
    Mirosław Kaczerewski
    
 
Twoje-Miasto
© Twoje-Miasto Sp. z o.o.